E-Mail HOME  

منتوفین (Mentofin)

در سالهاي اخير منتوفين به عنوان تركيبي 100% گياهي و راه‌حلي جديد براي مقابله با بيماريهاي تنفسي طيور ارائه شده ‌است.

منتوفين يك ترکيب محلول در آب و از عصاره روغن هاي گياهي تشکيل شده است كه به طور موثري ‌در تمام بخشهاي صنعت طيور  بدون نگراني از هر گونه عوارض جانبي قابل استفاده است و راه حلي كاملاً مقرون به صرفه براي پيشگيري و درمان عوارض تنفسي مي باشد.

همچنين منتوفين بعنوان قوي ترين ضدعفوني گياهي داراي فعاليت ميكروب‌كشي قوي عليه طيف وسيعي از عوامل بيماري زا مي‌باشد.

آزمايشات انجام شده درهلند نشان مي دهدكه منتوفين برروي 5 عامل بيماريزاي زيركاملاً موثر است ومحلول 1% آن ميزان رشد اين عوامل بيماريزا را بين 95 تا 99.5 درصد كاهش مي دهد.

Test organism

Log Nc

(cfu*/ml)

Log No

(cfu*/ml)

Reduction

Candida albicans

ATCC 10231

6.0

>4.5

95%

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 15442

6.9

>4.5

99.5%

Salmonella typhimurium

ATCC 10231

6.0

>4.5

99.8%

Staphylococcus aureus

Atcc 6538

7.2

>4.5

99.7%

Streptococcus faecalis

NCTC 8213

6.5

>4.5

95%

منتوفين دارای ترکيبات گياهي حاوی مواد مختلف مي باشد که دارای خواص زير مي باشد:

1-     جلوگيری ازترشح موکوس ودرنتيجه بسته شدن مجاری تنفسي بدليل سينئول (Cineol) موجود در منتوفين.

2-     خواص ضد التهابي قابل مقايسه با کورتيزون.

3-     اثر ضد درد موضعي.

4-     ضدعفوني دستگاه تنفس.

5-     جلوگيري از عوارض پس از واکسيناسيون.

بدليل خواص فوق، منتوفين درپيشگيری،کنترل ودرمان بيماريهای تنفسي ازجمله  CRD، برونشيت ، آنفلوانزا ، نيوکاسل ،  ORT ، كريزا ‌‍ و ... بسيار موثر مي باشد.

تحقيقات انجام شده درکشور آفريقای جنوبي نشان مي دهد که مصرف منتوفين درآب آشاميدني علايم كلينيكي كريزاي عفوني ناشي از هموفيلوس پاراگاليناروم (Haemophilus Paragallinarum)  را به شدت كاهش مي دهد.

شکل زير نشاندهنده منحني علائم کلينيکي سه گروه جوجه است که با سويه C-3 هموفيلوس پاراگاليناروم چالش داده شده بودند.

بعداز= مصرف منتوفين بعداز شروع علائم کلينيکي

قبل از= مصرف منتوفين قبل از شروع علائم کلينيکي

درتحقيقي كه درکشورمصر انجام شده اثرمنتوفين برگله هاي گوشتي كه درگيري توام بهORT Ornitobacterium Rhinotracheal)) و نيوكاسل‌(Velogenic Viscerotropic Newcastle disease)VV   داشته اند دريک گروه شاهد همراه با آموکسي سيلين و بدون آن مورد بررسي قرار گرفته است. اين نتايج نشاندهنده کاهش تلفات و وزن گيري بهتر گروه درمان شده با منتوفين مي باشد.

تلفات جوجه های گوشتي بعدازعفونت با نيوکاسل فوق حاد وORT

 

وزن نهايي جوجه هاي واکسينه شده و واکسينه نشده که با ويروس نيوکاسل فوق حاد و باکتری ORT آلوده شده اند:

 

اثر منتوفين بر عملكرد گله هاي گوشتي از لحاظ نياز به درمان ، ميزان تلفات و بازده در آلمان مورد بررسي قرار گرفته است. طبق نتايج به دست آمده نياز به درمان در گله هايي كه منتوفين در يافت مي كنند 21%  كمتر است و تلفات تا 29% كاهش نشان مي‌دهد.  همچنين بازده طيور از لحاظ ضريب تبديل و رشد 7% بهتر از گروه شاهد بوده است.

اثرات منتوفين در کاهش واکنشهای پس از واکسيناسيون :

در بسياري از موارد گله پس از واكسيناسيون ، دچار واكنشهاي پس از واكسيناسيون مي شود . اين امر نه تنها باعث افت پاسخ سيستم ايمني بدن به واكسن مي گردد ، بلكه به عنوان يك عامل استرس زا ،بازده گله را تحت تاثير قرار مي‌دهد و حتي باعث افزايش تلفات مي شود . منتوفين با ممانعت از ايجاد واكنشهاي پس از واكسيناسيون ، باعث پاسخ بهتر سيستم ايمني بدن طيور، كاهش تلفات و بازده بهتر گله مي شود.

نتايج تحقيقات انجام شده در تايلند نشان مي دهند گله اي كه منتوفين مصرف كرده است ، نسبت به گروه شاهد تلفات كمتر،وزن گيري بيشتر و ضريب تبديل غذايي بهتر داشته است.

 

ضريب تبديل

وزن

درصد تلفات

گروه

1/79

1/82

3/88

تجويز منتوفين

1/84

1/78

5/96

شاهد

موارد مصرف منتوفين :

از آنجايي كه منتوفين تركيبي گياهي است ، باقي مانده اي در گوشت مرغ ندارد ، باعث مشكلات زيست محيطي نمي شود و هيچگونه مقاومت دارويي در برابر آن ايجاد نمي گردد.

 منتوفين هم به صورت آشاميدني و هم به صورت استنشاقي (اسپري در سالن ) در موارد زير مصرف مي شود :

1- انواع بيماريهاي تنفسي مانند برونشيت ، آنفلوانزا و...

2- دو روز بعد از واكسيناسيون به مدت سه روز براي پيشگيري از واكنشهاي پس از واكسيناسيون.

3- در مواردي كه مصرف آنتي‌بيوتيكها مقدور نيست (مثلاً نزديك به زمان ارسال به كشتارگاه).

4- در شرايطي كه آنتي‌بيوتيكها ديگر موثر واقع نشوند (مقاومت  آنتي بيوتيكي).

5- در گرماي خشك و شديد بويژه هنگامي كه غشاي موكوسي مجاري تنفسي خشك شده و جوجه ها با مشكل تنفسي مواجه مي شوند.

6- هر موردي كه علايمي مانند عطسه و رالهاي تنفسي در گله ديده ميشود.

7-براي ‌جلوگيري‌از ‌خفگي ‌در‌موارد تجمع شديد موكوس ‌چسبناك در‌آخرين روزهاي دوره پرورش ‌قبل ‌از ارسال‌به كشتارگاه.

نحوه تهيه محلول منتوفين:

به عنوان يك دستورالعمل كلي ابتدا 250 ميلي ليتر منتوفين را در 3 ليتر آب ولرم (40 درجه سانتيگراد) حل نماييد سپس آنرا به 1000 ليتر آب آشاميدني بيافزاييد و در اختيار جوجه ها قرار دهيد.

دوز مصرفي :

  • روش آب آشاميدني:

به ازاي هر 24000 جوجه يك بطري 250 ميلي ليتري منتوفين با 1000 ليتر آب آشاميدني (به ازاي هر 12000 جوجه 125 ميلي ليتر از منتوفين را با 500 ليتر آب آشاميدني) مخلوط نماييد وآن را دوبار درروز در اختيار جوجه‌ها قرار دهيد (يكبار 7 صبح و يكبار 5 بعد ازظهر).

افزودن منتوفين به آب آشاميدني ممكن است سبب كاهش مصرف آب توسط جوجه ها شود . در اين موارد دوز مصرفي را بايد به ترتيب تا 225-200 ميلي ليتر (براي 24000 جوجه) و 100-75 ميلي ليتر (براي 12000 جوجه) كاهش دهيد.

منتوفين را مي‌توان به عنوان پيشگيري ، هفته اي دو بار در آب آشاميدني با دوز ذكر شده فوق استفاده كرد.

  • روش اسپري:

به ازاي هر 1250 متر مربع (براي24000 جوجه) تا سن سه هفتگي 250 ميلي ليتر منتوفين را در 10ليتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روي جوجه ها اسپري نماييد . در جوجه هاي مسن تر 500 ميلي ليتر منتوفين را در 10ليتر آب حل نموده و سپس دو بار در روز به روي جوجه ها اسپري نماييد. اين دوز درماني را مي توانيد تا زمان حصول نتيجه مطلوب و بهبود علائم تنفسي در گله ادامه دهيد.

  • توجه :

 لازم به ذكر است كه منتوفين يك ماده غير آنتي بيوتيكي است و نمي توان از آن به جاي آنتي بيوتيكها استفاده نمود اما با مصرف منتوفين مي توان نتيجه بسيار بهتري از آنتي‌بيوتيكها گرفت. به علاوه با استفاده از آن در طول زمان مي توان مصرف آنتي‌بيوتيكها را به تعويق انداخت يا حتي از مصرف آنها جلوگيري نمود.

هرگز از منتوفين و آنتي بيوتيكها و يا ساير داروهاي افزودني به آب آشاميدني بصورت توام استفاده نكنيد. در موارد ضروري در 12 ساعت اول از محلول منتوفين استفاده نماييد و سپس در 12 ساعت دوم از آنتي بيوتيك استفاده نماييد.

  • نحوه نگهداري:

منتوفين را در مكان تاريك و بالاي حرارت 10 درجه سانتيگراد نگهداري كنيد.

 

 (کاتالوگ)

 

 

 

تلفن : 88612919-021
فکس: 88612916-021

info @ Golbid.com