دسته: خارجی

نمایشگاه دامداری، لبنیات، گوشت و آبزیان ویتنام (ILDEX)

زمان: 23-25 اسفندماه 1396 مکان:مرکز همایش و نمایشگاه سایگون (SECC), هوشی مین، ویتنام نمایشگاه دامداری، لبنیات، گوشت و آبزیان ویتنام (ILDEX) با هدف حمایت از توسعه دام پروری، لبنیات، پردازش گوشت و فن آوری های    مرتبط برگزار می شود. در این نمایشگاه فرصت برای شناسایی شرکت های  خارجی وبرندها در منطقه شرق آسیا وجود دارد.ویتنام […]