دسته: واکسن های زنده طیور

گامبورو Nobilis D78

  ترکیب: هر ویال شامل حداقل 4Log10TCID50 از واکسن زنده گامبورو سویه D78 به ازاء هر دز می باشد. این واکسن بصورت Clone (کلون) از پلاک های همسان تهیه شده است.   شکل دارویی: لئوفیلیزه   مورد مصرف: واکسیناسیون فعال پرندگان بر علیه بیماری گامبورو. این واکسن از روز 7 الی 28 قابل استفاده می […]

لارنگوتراکئیت عفونی Nobilis ILT

موارد استفاده: این واکسن یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته برای پیشگیری و واکسیناسیون اضطراری طیور بر علیه لارنگوتراکئیت عفونی (ILT) است.   ترکیب: هر دز شامل حداقل 2.5Log10 EID50  سویه تغییر یافته و منجمد در کشت جنین طیور ویروس لارنگوتراکئیت طیور، سویه سروا به همراه نگهدارنده ها (Stabilizer) می باشد.   هشدار و موارد […]

واکسن بیماری مارک Rismavac+CA126

موارد مصرف: این واکسن یک واکسن زنده ترکیبی مارک با واسطه سلولی است و برای ایمن سازی طیور بر علیه بیماری مارک بکار می رود.   ترکیب: هر دز شامل حداقل 3Log10PFU از ویروس هرپس زنده بوقلمون، سویه FC-126  (سروتیپ 3) و حداقل 3Log10PFU  از ویروس زنده هرپس طیور، سویه CV1-988 (سروتیپ1) در فرم وابسته […]

رئو زنده 1133

  دستيابی به پتانسيل واقعی گله با استفاده توام واكسن زنده نوبيليس رئو 1133 و واكسن كشته رئو برنامه واكسيناسيون مناسب جهت رسيدن به ايمنی مؤثر رئو ويروس انواع مختلف بيماری: رئو ويروس ها ممكن است بيماريهای زير را در طيور ايجاد نمايند: .  تنوسينوويت (آرتريت ويروسی) .  سندروم عدم جذب .  اسهال و اختلال […]

کوکسیدیوز Paracox8

  پاراکوکس 8 کاربرد: پاراکوکس 8 یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته آشامیدنی برای کنترل بیماری کوکسیدیوز می باشد، که برای ایمنی سازی فعال ماکیان بر علیه آیمریا آسروولینا، آیمریا برونتی، آیمریا ماگزیما، آیمریا میتیس، آیمریا نکاتریکس، آیمریا پراکوکس و آیمریا تنلا استفاده میگردد. ترکیب: یک ترکیب شفاف و کمی چسبنده شامل اووسیت هایی از 8 […]

برونشیت Ma5

واکسن برونشیت Ma5 ترکیب: هر واکسن حاوی حداقل 3log10 EID50   ویروس زنده برونشیت طیور، سویه Ma5 می باشد.     فرم واکسن: لئوفیلیزه   مورد مصرف: واکسیناسیون طیور برای مقابله با ( محافظت در برابر ) برونشیت عفونی این واکسن می تواند به عنوان واکسن اولیه و همچنین ثانویه در برنامه های واکسیناسیون علیه این بیماری […]

دوگانه نیوکاسل کلون 30 و برونشیت Ma5

پیشگیری و کنترل برونشیت و نیوکاسل با واکسن نوبیلیس ام آ5+کلون 30 بیماری برونشیت ناشی از یک کرونا ویروس بوده که پرندگان را در تمامی سنین مبتلا می سازد . این ویروس دارای طیف وسیعی از سروتیپ های مختلف می باشد. با این وجود بخش گسترده ای از بیماری برونشیت توسط سروتیپ ماساچوست ایجاد می […]

برونشیت 4/91

ایمنی کامل Nobilis IB 4/91 افزایش سطح ایمنی در مقابل بیماری برونشیت این واکسن در برابر بیماری برونشیت 4/91 و بسیاری از واریانت های پاتوژن (مانند QX) ایجاد ایمنی مناسب می نماید. یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته موثر در برابر سویه برونشیت 4/91 ایمنی گسترده در برابر واریانت های دیگر برونشیت هنگامی که همراه […]

نیوکاسل کلون 30

نوبیلیس نیوکاسل کلون 30  (Nobilis ND Clone 30) حداکثر ایمنی ، حداقل استرس مقایسه واکسن های نیوکاسل لنتوژنیک زنده واکسن لاسوتا واکسن B1 هیچنر + ایجاد ایمنیت زیاد در جوجه ها در حضور آنتی بادی مادری یا بدون آن – ایمنی ناکافی، بویژه در حضورآنتی بادی مادری – ممکن است عوارض تنفسی ناشی از واکسیناسیون […]