برچسب: ضدکوکسیدیوز

آلدکوک

  ضد عفونی کننده اختصاصی بر علیه عوامل ایجاد کننده بیماری کوکسیدیوز طیور، ترکیبی خاص بر علیه کوکسیدیاها و تخم کرمهای گرد، مبارزه علیه بیماری کوکسیدیوز: بیماری کوکسیدیوز توسط انگلهای پروتوزوآیی از جنس آیمریاها ایجاد شده ویکی از مهمترین بیماریهای طیور وگونه های دیگرحیوانات از نقطه نظر ایجاد زیانهای فراوان اقتصادی میباشند. تخم این انگلهای […]