برچسب: کاراتنوئید

کاپسانتال

کاپسانتال  EBS  دیدن رنگهای طبیعی با کاپسانتال دارای طبیعی ترین و فعال ترین رنگدانه در اغلب موارد مصرف کنندگان کیفیت غذا را در رابطه با رنگ آن می دانند. به همین دلیل استفاده از رنگدانه های طبیعی در خوراک حیوانات علی الخصوص مرغ تخمگذار، مرغ گوشتی، ماهی سالمون، میگو و سایرآبزیان رواج پیدا کرده است. […]