تماس

شرکت گلبید

88612917-9 (021)

88612916 (021) (فکس)

بخش علمی ام اس دی (اینتروت )

88612910-2 (021)

88612913 (021) (فکس)

بخش فروش و علمی گلبید

88612917-19(021)

ایمن پخش راستین - بخش فروش واکسن

88612915 (021)

88612914 (021)

آدرس

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) ، خیابان شصت و چهارم پلاک 13

کدپستی 1436994861