نمایندگی ها

شفا دام وارنا

02165326068

واکسن

آریو دارو گستر ایرانیان

09143174521

واکسن

 

 

زاگرس طب واکسن چهار محال

03833353828

واکسن

 

 

سرو دام بیرجند

05632315823

دارویی

شفا گستر خاور

05632212576

واکسن

 

پارسیات درمان گستر دام شرق

05136512801

دارویی

درسا پارس تکین سناباد

05136655735-6

واکسن

کیمیا داروی آساک

05836223829

دارویی، واکسن

 

سلامت پخش پارسیان

06142538585

واکسن

 

آریو پخش شمال غرب صبا

02435241684

واکسن

زرین پخش دلآسای

02433772277

واکسن

مروارید کومش

0233224480

واکسن

شیمی داروی پارسیان

02127616000

واکسن

پارس لیپار سیستان

05433505545

دارویی

 

دامینه مهر گستر زنده رود

03131311570-1

دارویی

دامینه مهر گستر سپاهان

03137416646

واکسن

 

دامیار پخش رادین

07137743266

دارویی، واکسن

دامون پخش فارس

07137742907

واکسن

پخش ژیوار

08733784856

دارویی، واکسن

 

تعاونی آبان دارو گستر

07433354553

دارویی، واکسن

 

پارتیان گلستان

01732683012-4

دارویی

ماکیان دارو

01732520903

واکسن

نیک فارمد پارتیان

01732148840

واکسن

 

 

دام گستر لرستان

06642610347

واکسن

شفا دارو زاگرس ایشتار

09919578450

 

 

 

رضوان پخش کریمان

03432113426

واکسن

 

 

سینا پخش سیراف

09177210159

واکسن

 

 

چکاوک پخش زاگرس

08432251983

دارویی ، واکسن

دام گستر لرستان

06642610347

واکسن

 

کارگزاران مهر سبز

02644223404

واکسن

 

 

دامینه مهر گستر سپاهان

03137416646

واکسن

 

 

آذر مصون

04433650271

دارویی ، واکسن

 

کیمیا واکسن

04132453964-6

واکسن

 

 

پخش مهر سبلان

04533247690

واکسن

 

 

دام یاوران یزد

03538254479

واکسن

 

ایمن پخش نهاوند

08133264133

واکسن

 

 

هستی پخش هرمزگان

07152252938

دارویی، واکسن

 

پیشگامان بهداشت گستر غرب

08334268980

واکسن

 

 

طب گستر کاوه

08634130918

دارویی

مهر پخش میهن

08645227347

واکسن

سورنا طب رادمان

08633245656-08633245757-08633245858

 

 

 

 

 

تعاونی پویان مهر زرین

02537769677

واکسن

 

پارس مهر نیکوواک

01144235050

دارویی، واکسن

آمارد دارو داران

01144221051

واکسن

پارس ایمن نورا01333122752دارویی
ایمن سازان طیور شمال01333594011واکسن
کاسپین دارو02833262951واکسن
آرین طب آراد نوین02832939130واکسن