پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور آبزیان و صنایع وابسته استان اردبیل

زمان: ۶ لغایت ۹ شهریور ماه ۹۷

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین الملل اردبیل