هشتمین نمایشگاه صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته