پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته شیراز